REGULAMIN SKLEPU B2B AZZURRA.COM.PL

 

§ 1.

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.       W niniejszym dokumencie, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a)       Regulamin: niniejszy Regulamin;

b)      Sprzedawca: AZZURRA HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 7282857487, REGON: 520612290, KRS: 0000936693
Adres: Tuszyńska 63 95-030 Rzgów, telefon:
+48 600 973 203 , adres e-mail: kontaktazzurra@gmail.com ;

c)       Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nawiązała stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu lub jest w trakcie jego nawiązywania,

d)      Sklep: sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej azzurra.com.pl oraz jej podstronach,

e)      Konto: konto Klienta, założone przez niego w Sklepie i oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta,

f)        Konsument – osobę zdefiniowaną w przepisie 221 Kodeksu cywilnego.

2.       Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. 

3.       W ramach Sklepu prowadzona jest wyłącznie sprzedaż hurtowa. Co za tym idzie, regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z Konsumentami i nie jest on adresowany do tych przedsiębiorców, którzy w ramach Sklepu zawieraliby umowy sprzedaży z których treści wynikałoby, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Tacy przedsiębiorcy nie są uprawnieni do składania oferty o założenie Konta w Sklepie.

4.       Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

5.       Dla umów zawieranych w ramach sklepu, obowiązuje wyłącznie Regulamin. W stosunkach prawnych zawieranych ze Sprzedawcą nie mają zastosowania ogólne warunki umów (sprzedaży, dostaw lub podobne) ani regulaminy stosowane przez Klientów.

 

§ 2.

INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

1.       Sprzedawca oferuje usługi świadczoną drogą elektroniczną w postaci założenia i prowadzenia Konta, w ramach którego umożliwia się Klientom: zawieranie przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na jego odpowiednich podstronach, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do schowka, przeglądanie historii zamówień. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2.       Usługi objęte działaniem Sklepu nie są skierowane wobec Konsumentów jak również wobec osób fizycznych, które zawierałby w ramach Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale gdy z treści tej umowy jednocześnie wynikałoby, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego. Klient zakładając umowę o prowadzenie Konta musi zadeklarować, że umowy sprzedaży jakie będzie zamierzał realizować w związku z umową o prowadzenie Konta, będą miały dla niego charakter zawodowy. Deklaracja ta będzie warunkować po stronie Sprzedawcy przyjęcie oferty Klienta o założenie Konta stosownie do § 3 ust. 1 Regulaminu.

3.       Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia umożliwiającego przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

4.       Klientów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.       Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6.       Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

7.       Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

8.       Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są zawarte w Polityce prywatności.

 

§ 3.

KONTO

 

1.       Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga po stronie Klienta kliknięcia w pole „Stwórz konto”. Następnie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając żądane dane i poprzez wybór pola „zarejestruj się” złożyć ofertę założenia Konta w Sklepie. Konto następnie jest weryfikowane przez pracowników Sklepu. Dane do pierwszego logowania zwykle są przekazywane po weryfikacji w terminie 1 dnia roboczego. Weryfikacja nie zajmuje dłużej niż 3 dni robocze po wysłaniu oferty założenia Konta przez Klienta. W tym terminie, w razie przyjęcia oferty Klienta przez Sprzedawcę, Konto zostanie aktywowane. Po otrzymaniu przez Klienta stosownych danych uprawniających do logowania, z Klientem zawarta zostaje umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy zawarcia umowy o założenie Konta bez obowiązku wskazywania przyczyn.

2.       Logowanie do Konta polega na podaniu loginu Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

3.       Konto uprawnia do składania zamówień w Sklepie. Ponadto, Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie oraz sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

4.       W przypadku niespełnienia wymogów stawianych przez Sklep konto Klienta może nie zostać zarejestrowane.

5.       Umowa o prowadzenie Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

6.       Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: kontaktazzurra@gmail.com lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.

 

§ 4.

SPRZEDAŻ

 

1.       Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

2.       Szczegółowy opis towaru znajduje się na odpowiedniej podstronie Sklepu.

3.       Zamówienia można składać wyłącznie po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie Konta.

4.       Klient składając zamówienie zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza zakupowego, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

5.       Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6.       Składając zamówienie Klient składa wiążącą go ofertę nabycia Towaru po cenach określonych w Zamówieniu.

7.       Sprzedawca, po odbiorze zamówienia wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu oferty. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

8.       Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży niektórych towarów, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych towarów i kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

9.       Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa lub napotka daleko idące trudności, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a)       anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia).

b)      anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w określonym zakresie).

10.    Czas realizacji zamówienia (tj. okresu poprzedzającego wysyłkę towaru) wynosi do 7 dni roboczych, chyba, że opis produktu mówi inaczej.

 

§ 5.

PŁATNOŚCI

 

1.       Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami netto w złotych polskich (bez podatku VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w ust. 2 poniżej.

2.       Koszty związane z dostawą towaru ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania zamówienia.

3.       Klient może wybrać następujące formy płatności:

a)       Przelew - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu.

b)      Pobranie - zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu zamówienia. Opcja pobrania dostępna jest tylko dla wybranej grupy klientów. Sprzedawca jest uprawniony do zażądania od Klienta zmiany tej formy płatności w uzasadnionych wypadkach.

c)       Przelewy24 - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, zgodnie z postanowieniami regulaminu Przelewy24. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności elektronicznych Przelewy24.

4.       Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5.       Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Brak zapłaty w ww. terminie skutkuje prawem po stronie Sprzedawcy do rozwiązania umowy sprzedaży towaru.

 

§ 6.

DOSTAWA

 

1.       Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta.

2.       Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Wysyłka realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczana w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru na terenie Rzeczpospolitej. Koszt i termin dostawy zagranicznej muszą być przedmiotem indywidualnych ustaleń stron.

3.       Zastrzega się, że:

a)       z chwilą wydania towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru;

b)      przyjęcie przesyłki z towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

·        szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

·       zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

·       ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

·       szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

§ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.       Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

2.       Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy nie obejmuje utraconych korzyści i jest ograniczona do wartości nabytego przez Klienta towaru.

3.       W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia w przewozie, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u przewoźnika. Klient zobowiązuje się wobec Sprzedawcy do każdorazowego zweryfikowania stanu przesyłki przy obecności przewoźnika oraz do sporządzenia protokołu szkody przy udziale przewoźnika w razie wystąpienia szkody przesyłki o charakterze jawnym.

§ 8.

REKLAMACJE

 

1.       Reklamacje Klient powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie mailowej na adres kontaktazzurra@gmail.com .

2.       Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i treść żądania Klienta.

3.       Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni.

§ 9.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, zdjęcia prezentowane w Sklepie są objęte ochroną prawną i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora towaru lub innego uprawnionego podmiotu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony azzurra.com.pl bez zgody odpowiedniego dysponenta praw jest zabronione.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia. Zmiana Regulaminu dla swej skuteczności wymaga udostępnienia jej treści Klientowi, który będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w razie braku akceptacji dla zmian Regulaminu.

3.       Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

 

Produkt dodany do ulubionych

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).